Riwayat Hidup


I.         Data Pribadi
Nama                          :    Rahma Ariyani
TTL                             :    Saparua, 17 Juli 1995
Jenis Kelamin             :    Perempuan
Kewarganegaraan       :    Indonesia
Agama                        :    Islam
Status Nikah               :    Belum Nikah
Alamat                        :    Kelurahan Lesane RT 11.
II.      Data Pendidikan
SD                              :   di SD Negeri 3 Masohi (Lulus tahun 2006)
SMP                            :   di Mts Negeri Masohi (Lulus tahun 2009)
SMA                           :   di SMA Negeri 2 Masohi (Lulus tahun 2012)
Pengalam Organisasi :    Hipmal (Himpunan Pelajar Malaku)
Sekarang lagi menimbah ilmu di Universitas Darussalam Ambon, Kelas C Masohi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 201214308.

III.   Kegemaran/Hobby
1.      Memasak, Membaca
2.      Menonton TV
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Masohi, 10 Juni 2013
Yang bersangkutan


( Rahma Ariyani )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar